لیست قیمت

لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                            تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۵ ۱٫۱۷ ۵۲,۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۲۱ ۵۲,۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۸ ۳ ۵۲,۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۹ ۳٫۲۴ ۵۲,۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۱٫۵ ۵٫۳۶ ۵۵,۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۸ ۵۲,۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۵۲,۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۹ ۴٫۹۳ ۵۲,۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۱٫۵ ۸٫۱۶ نا موجود
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۵۴ نا موجود
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۷ ۵٫۲۲ ۵۲,۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ ۵۲,۰۰۰
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶ ۵۲,۰۰۰
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۱۴ نا موجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۵ ۱۳٫۹۲ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۵٫۲۱ ۵۲,۰۰۰
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ ۵۲,۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۹
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۶۳
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۸
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۵ ۵٫۴۳
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۷
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۶۴
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۷۸
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۶
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۷۵
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۵ ۸٫۲
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۲ ۲۱٫۹۸
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۸۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸۷

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                              تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۴ ۰٫۹۱ نا موجود
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۵ ۱٫۱۲ ۳۳,۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۶ ۱٫۶۴ نا موجود
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۹ نا موجود
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۲ نا موجود
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۲ نا موجود
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۴ نا موجود
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۷ نا موجود
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۷ ۵٫۱ ۳۳,۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۱ ۸٫۲ نا موجود
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۵ ۴۴,۰۰۰
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۸ ۲٫۸۶ ۴۴,۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۵ ۴۴,۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۸ ۳٫۶ ۴۴,۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۱ ۴۴,۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹ ۴۴,۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۲ ۴۴,۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۹ ۶٫۶۳ ۴۴,۰۰۰