لیست قیمت

لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۳/۰۱/۲۸
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۱۷۱۰۰۰ شاخه ای
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲٫۰۱ ۲۰۸۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹ ۲۰۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۲۰۸۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۲۰۸۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۲۰۸۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۲۰۸۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۲۰۸۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۲۰۸۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۲۰۸۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۲۰۸۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ۲۰۸۰۰۰
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۵ ۱۳٫۷۷ ۲۰۸۰۰۰
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۵ ۱۶٫۷۵ ۲۰۸۰۰۰
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ نا موجود
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۲۲۵۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۲۰۸۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ نا موجود
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ نا موجود
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۲۰۸۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۲۰۸۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۲۰۸۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۲۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۲۰۸۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۲۰۸۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۲۰۸۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۲۰۸۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۲۰۸۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۲۰۸۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۲۰۸۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۲۰۸۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۲۰۸۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۲۰۸۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵ ۲۰۸۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۲۰۸۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۲۰۸۰۰۰
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ نا موجود
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ناموجود
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۲۵۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۲۲۵۰۰۰
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۲۲۵۰۰۰


 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۸۳۰۰۰ شاخه ای
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۷ ۱٫۵۴ ۱۵۲۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۱۲۳۰۰۰ شاخه ای
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ نا موجود
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۱۵۰۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۱۴۸۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۴۸۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۱۴۸۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۱۴۸۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۱۴۸۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۱۴۸۰۰۰
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۵۰۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۵۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ نا موجود
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ نا موجود
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ نا موجود
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۵۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۵۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۴۸۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۱ ۲٫۱۶ ۳۳۰۰۰۰ شاخه ای
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۵۲۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۴۸۰۰۰
۲۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۱ ۱٫۲۹۰ ۱۵۰۰۰۰
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ نا موجود
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۴۸۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ نا موجود
۲۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۲ ۱ ۱٫۵۹۰ ۱۴۸۰۰۰
۲۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۱٫۵ ۵٫۳ ۱۴۸۰۰۰
۲۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۱ ۵٫۴ ۱۴۸۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۴۸۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۴۸۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۲۲۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲٫۰۱ ۲۲۸۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۲۲۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۲۲۵۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۲۲۵۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۲۲۵۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۲۲۵۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۲۲۵۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۲۲۵۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۲۲۵۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۲۲۵۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ نا موجود
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ نا موجود
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۲۴۰۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۲۴۰۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۲۴۰۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۲۴۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۲۴۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۲۳۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۲۳۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۴۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۲۳۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۲۳۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۲۳۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۲۳۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۲۳۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۲۳۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۲۳۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۲۳۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۲۳۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۲۳۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۲۳۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۲۳۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۲۳۵۰۰۰
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ نا موجود
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ناموجود
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۴۵۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۲۴۵۰۰۰
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۲۴۵۰۰۰

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۷۰۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۷۳۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۱۰۸۰۰۰ شاخه ای
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۳۰۰۰۰
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۱۳۰۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۱۲۶۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۳۰۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۱۲۶۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۱۳۰۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۱۳۰۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۲۰۸۰۰۰ شاخه ای
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۳۵۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۳۵۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۳۵۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۳۵۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۳۵۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۳۵۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۳۵۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۳۰۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ نا موجود
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۳۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۳۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ نا موجود
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۱۲۶۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۳۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۳۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ نا موجود
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ نا موجود
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ نا موجود
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۳۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۳۵۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۲۳۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲٫۰۱ ۲۳۸۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۲۳۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۲۳۵۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۲۳۵۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۲۳۵۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۲۳۵۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۲۳۵۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۲۳۵۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ نا موجود
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ نا موجود
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۲۵۰۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۲۵۰۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۲۵۰۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۲۴۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۲۴۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۲۴۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۲۴۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۵۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۲۴۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۲۴۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۲۴۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۲۴۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۲۴۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۲۴۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۲۴۵۰۰۰
۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۵۰ ۱٫۵ ۸٫۲۸ ناموجود
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ نا موجود
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ناموجود
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۵۵۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۲۵۵۰۰۰
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۲۵۵۰۰۰

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۷۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۸۰۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۱۰۹۰۰۰ شاخه ای
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۳۰۰۰۰
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۱۳۰۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۱۳۰۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۳۰۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۱۳۰۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۱۳۰۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۱۳۰۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۲۱۵۰۰۰ شاخه ای
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۳۵۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۴۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۴۰۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۴۰۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۴۰۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۴۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۴۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۳۰۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ نا موجود
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۴۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۳۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ نا موجود
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۱۳۰۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۳۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۳۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ نا موجود
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ نا موجود
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ نا موجود
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۳۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۳۵۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۲۳۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲٫۰۱ ۲۳۸۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۲۳۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۲۳۵۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۲۳۵۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۲۳۵۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۲۳۵۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۲۳۵۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۲۳۵۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ نا موجود
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ نا موجود
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۲۵۰۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۲۵۰۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۲۵۰۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۲۴۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۲۴۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۲۴۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۲۴۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۵۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۲۴۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۲۴۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۲۴۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۲۴۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۲۴۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۲۴۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۲۴۵۰۰۰
۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۵۰ ۱٫۵ ۸٫۲۸ ناموجود
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ نا موجود
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ناموجود
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۵۵۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۲۵۵۰۰۰
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۲۵۵۰۰۰

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۵۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۶۰۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۷۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۷۱۰۰۰شاخه
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۹۷۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۹۷۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۹۷۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۹۷۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۹۷۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۹۷۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۹۷۰۰۰
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۰۰۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۰۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۰۰۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۰۰۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۹۷۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ ۹۷۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۰۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۰۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۹۷۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۰۰۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۰۰۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ ۱۰۰۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۰۰۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۰۰۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۱۴۵۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲/۰۱۰ ۱۴۴۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۱۴۴۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۱۴۴۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۴۴۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۴۴۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۱۴۴۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۱۴۴۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۱۴۴۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۱۴۴۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۱۴۴۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ ۱۴۰۰۰۰
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ ۱۴۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۱۴۵۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۱۴۵۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۱۴۵۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۱۴۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۱۴۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۱۴۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۱۴۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۱۴۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۱۴۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۱۴۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۱۴۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۱۴۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۱۴۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۱۴۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۱۴۵۰۰۰
۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۵۰ ۱٫۵ ۸٫۲۸ ناموجود
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ ۱۴۵۰۰۰
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ۱۴۵۰۰۰
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۱۴۶۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۶۶۵۰۰۰۰ شاخه
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۴۳۲۰۰۰۰ شاخه

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۵۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۶۰۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۷۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۷۱۰۰۰شاخه
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۹۷۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۹۷۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۹۷۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۹۷۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۹۷۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۹۷۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۹۷۰۰۰
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۰۰۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۰۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۰۰۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۰۰۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۹۷۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ ۹۷۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۰۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۰۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۹۷۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۰۰۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۰۰۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ ۱۰۰۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۰۰۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۰۰۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۲۲۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲٫۰۱ ۲۲۸۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۲۲۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۲۲۵۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۲۲۵۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۲۲۵۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۲۲۵۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۲۲۵۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۲۲۵۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۲۲۵۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۲۲۵۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ نا موجود
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ نا موجود
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۲۴۰۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۲۴۰۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۲۴۰۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۲۴۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۲۴۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۲۳۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۲۳۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۴۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۲۳۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۲۳۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۲۳۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۲۳۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۲۳۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۲۳۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۲۳۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۲۳۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۲۳۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۲۳۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۲۳۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۲۳۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۲۳۵۰۰۰
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ نا موجود
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ناموجود
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۴۵۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۲۴۵۰۰۰
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۲۴۵۰۰۰

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۷۰۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۷۳۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۱۰۸۰۰۰ شاخه ای
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۳۰۰۰۰
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۱۳۰۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۱۲۶۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۳۰۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۱۲۶۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۱۳۰۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۱۳۰۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۲۰۸۰۰۰ شاخه ای
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۳۵۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۳۵۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۳۵۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۳۵۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۳۵۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۳۵۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۳۵۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۳۰۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ نا موجود
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۳۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۳۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ نا موجود
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۱۲۶۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۳۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۳۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ نا موجود
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ نا موجود
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ نا موجود
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۳۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۳۵۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۲۰۰۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲٫۰۱ ۱۹۵۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۱۹۵۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۱۹۵۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸ ۱۹۵۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۹۵۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۱۹۵۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۱۹۵۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷ ۱۹۵۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۱۹۵۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۱۹۵۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ۱۹۸۰۰۰
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۵ ۱۳٫۸ ۱۹۸۰۰۰
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۵ ۱۶٫۷۵ ۱۹۸۰۰۰
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ نا موجود
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۱۹۸۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۱۹۸۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۱۹۸۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۱۹۸۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۱۹۸۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۱۹۸۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۱۹۸۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۰۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۱۹۸۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۱۹۸۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۱۹۸۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۱۹۸۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۱۹۸۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۱۹۸۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۱۹۸۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۱۹۸۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۱۹۸۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۱۹۸۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۱۹۸۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۱۹۸۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۱۹۸۰۰۰
۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۵۰ ۱٫۵ ۸٫۲۸ ناموجود
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ نا موجود
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ناموجود
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۰۵۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۲۰۵۰۰۰
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۲۰۵۰۰۰

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۷۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۸۰۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۱۲۰۰۰۰ شاخه ای
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ نا موجود
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۱۴۲۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۱۳۵۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۳۵۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۱۳۵۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۱۳۵۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۱۳۷۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۲۱۵۰۰۰ شاخه ای
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۴۰۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۴۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۴۰۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۴۰۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۴۰۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۴۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۴۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۳۵۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ نا موجود
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۴۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۴۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ نا موجود
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۱۴۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۴۰۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۴۰۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ نا موجود
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ نا موجود
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ نا موجود
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۳۸۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۳۸۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۲۳۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲٫۰۱ ۲۳۸۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۲۳۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۲۳۵۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۲۳۵۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۲۳۵۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۲۳۵۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۲۳۵۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۲۳۵۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۲۳۵۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ نا موجود
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ نا موجود
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۲۵۰۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۲۵۰۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۲۵۰۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۲۴۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۲۴۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۲۴۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۲۴۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۵۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۲۴۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۲۴۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۲۴۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۲۴۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۲۴۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۲۴۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۲۴۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۲۴۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۲۴۵۰۰۰
۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۵۰ ۱٫۵ ۸٫۲۸ ناموجود
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ نا موجود
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ناموجود
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۲۵۵۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۲۵۵۰۰۰
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۲۵۵۰۰۰

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۵۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۶۰۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۷۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۷۱۰۰۰شاخه
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۹۷۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۹۷۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۹۷۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۹۷۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۹۷۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۹۷۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۹۷۰۰۰
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۰۰۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۰۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۰۰۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۰۰۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۹۷۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ ۹۷۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۰۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۰۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۹۷۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۰۰۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۰۰۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ ۱۰۰۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۰۰۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۰۰۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۱۴۵۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲/۰۱۰ ۱۴۴۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۱۴۴۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۱۴۴۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۴۴۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۴۴۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۱۴۴۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۱۴۴۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۱۴۴۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۱۴۴۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۱۴۴۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ ۱۴۰۰۰۰
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ ۱۴۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۱۴۵۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۱۴۵۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۱۴۵۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۱۴۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۱۴۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۱۴۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۱۴۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۱۴۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۱۴۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۱۴۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۱۴۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۱۴۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۱۴۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۱۴۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۱۴۵۰۰۰
۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۵۰ ۱٫۵ ۸٫۲۸ ناموجود
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ ۱۴۵۰۰۰
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ۱۴۵۰۰۰
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۱۴۶۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۶۶۵۰۰۰۰ شاخه
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۴۳۲۰۰۰۰ شاخه

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۵۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۶۰۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۷۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۷۱۰۰۰شاخه
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۹۷۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۹۷۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۹۷۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۹۷۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۹۷۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۹۷۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۹۷۰۰۰
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۰۰۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۰۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۰۰۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۰۰۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۹۷۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ ۹۷۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۰۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۰۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۹۷۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۰۰۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۰۰۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ ۱۰۰۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۰۰۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۰۰۰۰۰
لوله و پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                     تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۲۴
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۱ ۱۴۵۰۰۰
۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵۵ ۲/۰۱۰ ۱۴۴۰۰۰
۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۶ ۲٫۱۹۰ ۱۴۴۰۰۰
۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۷۲ ۱۴۴۰۰۰
۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۱۴۴۰۰۰
۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۱۴۴۰۰۰
۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۷ ۳٫۹۵ ۱۴۴۰۰۰
۸ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۸ ۴٫۳۶۸ ۱۴۴۰۰۰
۹ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۵۶ ۱۴۴۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵۰ ۱۴۴۰۰۰
۱۱ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۶ ۴٫۳۴۰ ۱۴۴۰۰۰
۱۲ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۸ ۵٫۹۸ نا موجود
۱۳ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۹ ۶٫۶  ناموجود
۱۴ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۱ ۱٫۵ ۱۱٫۳۰  ناموجود
۱۵ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۳ ۱٫۲ ۱۱٫۰۸ نا موجود
۱۶ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۷۶ ۱٫۴ ۱۶ ۱۴۰۰۰۰
۱۷ لوله استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰۲ ۱٫۵ ۲۳ ۱۴۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۶۶ ۱۴۵۰۰۰
۱۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۷ ۱۴۵۰۰۰
۲۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱٫۲ ۴٫۴۴ ۱۴۵۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱ ۴٫۶۳ ۱۴۵۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۱۰ ۱٫۲ ۵٫۶۵ ۱۴۵۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱ ۳٫۶۸ ۱۴۵۰۰۰
۲۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲ ۴٫۳۲ ۱۴۵۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۱۴۵۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱ ۴٫۶۱ ۱۴۵۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۱٫۲ ۵٫۵۸ ناموجود
۲۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۲۰ ۱ ۴٫۷ ۱۴۵۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱ ۵٫۴۷ ۱۴۵۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۲ ۶٫۷۰۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۱٫۵ ۸٫۳ ۱۴۵۰۰۰
۳۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۹ ۱۴۵۰۰۰
۳۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱٫۲ ۶٫۴۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۷ ۵٫۳۲ ۱۴۵۰۰۰
۳۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۸ ۶٫۰۳۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱ ۷٫۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۹۵۰ ۱۴۵۰۰۰
۳۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۱۴۵۰۰۰
۳۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۲ ۱۴٫۶۹ ۱۴۵۰۰۰
۴۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۲۰*۵۰ ۱٫۵ ۸٫۲۸ ناموجود
۴۱ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۲۵ ۱٫۲ ۸٫۳۴ ۱۴۵۰۰۰
۴۲ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۱٫۵ ۱۴  ناموجود
۴۳ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۵۰*۵۰ ۲ ۱۸٫۴۲ ناموجود
۴۴ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۲ ناموجود
۴۵ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۳۰ ۱٫۵ ۱۰٫۱  ناموجود
۴۶ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۶۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۶٫۸ ۱۴۵۰۰۰
۴۷ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۴۰*۶۰ ۱٫۵ ۱۴٫۰۲  ناموجود
۴۸ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۱ ۱٫۷۲ ۱۴۶۰۰۰
۴۹ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۳۰ ۱ ۴٫۱۶۰ ۶۶۵۰۰۰۰ شاخه
۵۰ پروفیل استیل ۳۰۴ دکوراتیو ۱۵*۱۵ ۱ ۲٫۷ ۴۳۲۰۰۰۰ شاخه

 

لوله و پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو (شاخه ۶ متری)                                                                                             تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
ردیف نوع کالا سایز ضخامت وزن هر شاخه (کیلوگرم) قیمت به کیلوگرم (تومان)
۱ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۳۵ ۰٫۵ ۵۸۰۰۰
۲ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰ ۰٫۴ ۰٫۵۷۰ ۶۰۰۰۰
۳ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۶ ۰٫۳۵ ۰٫۸۳ ۷۸۰۰۰
۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۹ ۰٫۷ ۱٫۹۱ ۱۷۱۰۰۰شاخه
۵ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۵ ۱٫۸۳ ۹۷۰۰۰
۶ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵ ۲٫۸ ۹۷۰۰۰
۷ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۵۵ ۳٫۰۸۰ ۹۷۰۰۰
۸ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵ ۳٫۷۷ ۹۷۰۰۰
۹ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۰٫۵۵ ۴٫۱۵ ۹۷۰۰۰
۱۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۵۱ ۱ ۷٫۲ ۹۷۰۰۰
۱۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۱۰*۱۰ ۰٫۸ ۱٫۴۳ ۹۷۰۰۰
۱۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۱۰ ۱ ۲٫۴۲ ۱۰۰۰۰۰
۱۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۱۰ ۱ ۳٫۳۶ ۱۰۰۰۰۰
۱۴ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۶ ۲٫۱۳ ۱۰۰۰۰۰
۱۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۷ ۲٫۴۹۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۰٫۹ ۳٫۱۷ ۱۰۰۰۰۰
۱۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۱ ۳٫۸۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۲۰ ۱٫۲  ۴٫۲۸ ۱۰۰۰۰۰
۱۹  لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۸ ۰٫۶ ۳٫۳۵ ۹۷۰۰۰
۲۰ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۳۵ ۱٫۲ ۹۷۰۰۰
۲۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵*۲۵ ۰٫۷ ۳٫۱۲ ۱۰۰۰۰۰
۲۲ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۳۰ ۱ ۴٫۴۶ ۱۰۰۰۰۰
۲۳ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۳۰*۳۰ ۰٫۹ ۴٫۹۸۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۴ لوله استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۵ ۰٫۴۵ ۱٫۶۵ ۹۷۰۰۰
۲۵ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۲۰*۴۰ ۱ ۵٫۴۳ ۱۰۰۰۰۰
۲۶ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۰٫۶ ۴٫۴ ۱۰۰۰۰۰
۲۷ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸٫۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۸ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۲ ۸/۸۵۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۹ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۴۰*۴۰ ۱٫۵ ۱۱ ۱۰۰۰۰۰
۳۰ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۶۰*۴۰ ۱٫۱ ۹٫۹ ۱۰۰۰۰۰
۳۱ پروفیل استیل ۲۰۱ دکوراتیو ۸۰*۴۰ ۱٫۱ ۱۱٫۵۸ ۱۰۰۰۰۰